Malignt melanom

Stora framsteg har under de senaste åren gjorts beträffande behandling av malignt melanom med spridd sjukdom med hjälp av behandlingar som aktiverar immunförsvaret (immunterapi). Överlevnaden har dramatiskt förbättrats för en del av dessa patienter. Emellertid gäller fortfarande att ju tidigare sjukdomen malignt melanom upptäcks, innan eventuell metastasering, desto bättre behandlingsresultat kan uppnås och därmed en längre överlevnad. I projektet ”ONCO-SRM Cancer Moonshot” (Cancer Moonshot initierades av förre vice-presidenten Joe Biden, på uppdrag av Barack Obama när han var USA’s president), i internationellt samarbete, söker man i blodprover från patienter med malignt melanom, identifiera med metoder som kartlägger vilka äggviteämnen (proteiner) som finns i blodet, vilket kan vara avgörande för att på tidigt stadium kunna förutsäga om en patient med diagnosen malignt melanom utan spridd sjukdom senare kommer att drabbas av metastaser eller inte, något som är av väsentlig betydelse för behandlingsval.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som 
har nytta av immunologisk behandling.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.