Om cookies & integritetspolicy

Om cookies

Fru Berta Kamprads stiftelse, org.nr 829000-8088, 343 81 Älmhult (”Stiftelsen” eller ”vi”) använder s.k. cookies på vår webbplats. Vår webbplats fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker webbplatsen kan vi komma att lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver till en webbläsare. Cookien gör att webbplatsen eller webbservern kan samla in och spara viss information om hur du använder webbläsaren. Baserat på denna information kan vi sedan utveckla och anpassa innehåll och tjänster som förbättrar din användarupplevelse.

Vilka cookies använder vi?

På denna webbplats använder vi tredjepartscookies som sätts från andra webbplatser, exempelvis Google, för att sammanställa och lagra anonym data och statistik kring sök- eller sajtbeteende. Tillsammans med annan besöksdata används informationen för att skapa statistiska sammanställningar. Datan är opersonlig och kopplas inte till dina personuppgifter. Vi använder även cookies i de system som tillhandahålls av våra samarbetspartners, Bitnet och Manuscript Manager, och som är nödvändiga för att hantera gåvor och ansökningar.

Vad händer om jag inte accepterar cookies?

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare ger möjlighet att avböja cookies. Om du vill veta mer om hur du gör detta, titta i hjälpmenyn i din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera cookies, eller tar bort dem från webbhistoriken, så kan service eller sidor på denna webbplats tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.

Integritetspolicy

Om Fru Berta Kamprads stiftelse och denna integritetspolicy

Fru Berta Kamprads stiftelse, org.nr 829000-8088, Box 700, 343 81 Älmhult (”Stiftelsen” eller ”vi”), bildades 1986 och har sitt säte i Älmhult. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län. Stiftelsen har till uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid Skånes onkologiska klinik.

Inom ramen för Stiftelsens verksamhet behandlar Stiftelsen personuppgifter för vilka Stiftelsen är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att Stiftelsen har en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

För information om insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till vår cookiepolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress
 • personnummer
 • belopp som doneras till Stiftelsen
 • kontouppgifter
 • lönekostnader
 • ansökningshandlingar, för dem som ansöker om anslag ur Stiftelsen

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • när du donerar pengar till Stiftelsen
 • när du ansöker om anslag ur Stiftelsen
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Stiftelsen kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal
  • För att hantera och administrera ansökningar om anslag.
 • Uppfylla rättslig skyldighet
  • Vi sparar fakturaunderlag och räkenskapsmaterial i enlighet med gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse
  • För att administrera donationer till Stiftelsen.
  • För att kunna kommunicera med dig via telefon, e-post och sms samt för att hantera köp som genomförs av företagsrepresentant för företags räkning behandlar vi representantens personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Stiftelsen vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

 • Mottagare av anslag: Om du har mottagit anslag från Stiftelsen har du en skyldighet att lämna rapporter till Stiftelsen under viss tid. Dina uppgifter sparas därmed under tiden som anslaget löper samt därefter, så länge du fortfarande har en rapporteringsskyldighet till Stiftelsen. Vi kan dock behöva spara vissa personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Stiftelsen via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Stiftelsen.
 • Rättslig skyldighet: Stiftelsen sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler samt eventuell annan tillämplig lagstiftning.

Överföring av personuppgifter

Stiftelsen iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part. Stiftelsen överför heller aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Stiftelsen kan komma att överföra dina personuppgifter i följande situationer:

 • Minnesgåvor: För det fall du har donerat pengar som en minnesgåva kommer de uppgifter som du själv har lämnat och önskat ska vidareförmedlas att förmedlas till de anhöriga till den bortgångne. I förekommande själv – när du själv har valt det – kommer dessa uppgifter att förmedlas via begravningsbyrån.
 • Tjänsteleverantörer: Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a. administration av donationer och minnesgåvor samt hantering av ansökningar om forskningsmedel. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Stiftelsen ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Stiftelsens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.


Fru Berta Kamprads stiftelse
Box 700
343 81 Älmhult

E-postadress: