Stöd till forskningsprojekt

Under stiftelsen senaste räkenskapsår (2020) anslogs 62,7 Mkr till forskning och sedan starten 1986 har stiftelsen delat ut 466,5 Mkr. Utöver detta har stiftelsen stött byggandet av Kampradhuset i Lund med 16,5 Mkr. Kampradhuset är ett forskningscenter med fokus på cancerforskning och knutet till Skånes universitetssjukhus. Stiftelsen har genom åren prioriterat unga lovande forskare vilket bidragit till det höga antalet doktorander inom onkologi vid den Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Här berättar vi kort om sex större projekt med fokus på nya och mycket intressanta frågeställningar inom cancerforskningen. Genomförandet av projekten möjliggörs med stöd från Fru Berta Kamprads stiftelse.

Under Anslag 2020/2021 finns en kort presentation av samtliga projekt som erhållit anslag under 2020 och 2021.

Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som 
har nytta av immunologisk behandling.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.