Stöd till forskningsprojekt

Under stiftelsen senaste räkenskapsår (2021) anslogs 77,1 Mkr till forskning och sedan starten 1986 har stiftelsen delat ut 543,7 Mkr. Utöver detta har stiftelsen stött byggandet av Kampradhuset i Lund med 16,5 Mkr. Kampradhuset är ett forskningscenter med fokus på cancerforskning och knutet till Skånes universitetssjukhus. Stiftelsen har genom åren prioriterat unga lovande forskare vilket bidragit till det höga antalet doktorander inom onkologi vid den Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Här berättar vi kort om större projekt med fokus på nya och mycket intressanta frågeställningar inom cancerforskningen. Genomförandet av projekten möjliggörs med stöd från Fru Berta Kamprads stiftelse.

Forskningsprojekt

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.