Forskning i praktiken

Behandlingsresistens hos patienter med mantelcellslymfom

Sara Ek

Ny behandling mot m antelcellslymfom, en aggressiva typ av cancer som drabbar de antikroppsproducerande så kallade B-cellerna i kroppen, har nått klinisk användning med mycket goda resultat. Eftersom cancer, även inom en specifik diagnosgrupp, är mycket heterogen så har behandling tyvärr sämre effekt för vissa patienter jämfört med genomsnittet. Målet med studien är att bredda den biologiska förståelsen för hur sådan behandlingsresistens uppkommer, samt identifiera markörer som kan användas i klinisk rutin för att välja rätt behandling till varje patient.
Projektet knyter nära an till den europeiska kliniska studien TRIANGLE där man har visat fördelarna med att behandla mantelcellslymfomspatienter med Ibrutinib jämfört med tidigare standardbehandling. Projektet kommer att omfatta ungefär 450 patienter som har fått den nya Ibrutinib-innehållande behandlingen, och undersöka skillnader mellan patienter som svarar bra eller mindre bra på behandlingen.
De metoder som kommer att användas omfattar analys av frekvens och spatial organisation av olika immunceller i närheten av tumörcellerna, men även djuplodande undersökning av användningen av gener och proteiner i dessa celler (spatial omik). Ett specifikt mål är att kartlägga hur tumörcellerna interagerar med omliggande stroma och immunceller, inklusive T-celler.
I dagsläget så har inga liknande studier utförts, och vi ämnar ta fram metoder för att förutse vilka patienter som gynnas mer eller mindre av behandling med Ibrutinib, för att kunna utveckla och erbjuda alternativa läkemedel till patienter som uppvisa resistens.


Sara Ek, professor, Lunds tekniska högskola

Möt fler forskare

Forskningsinfrastruktur inom encells-biologi för cancerforskning

Johan Malmström

Prognostiska profiler för att förutsäga lokalt återfall hos bröstcancerpatienter.

Emma Niméus

Fotoakustisk avbildning: ett nytt non-invasivt diagnostiskt hjälpmedel vid malignt melanom.

Malin Malmsjö

Isolering av cirkulerande tumörceller i lokalt återkommande bröstcancer

Thomas Laurell

Genexpressionsanalys för att avgöra vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandling

Sara Alkner

Östrogenreceptorns roll i bröstcancer

Helena Persson

Styra strålbehandling genom mätning av syrgasnivåer

Gabriel Adrian

Fetma, viktförändringar och cancerrisk i den svenska ODDS studien

Tanja Stocks

Prostatacancer

Joanna Strand