Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Syftet med projektet UROSCAN-SEQ: TRANSLATION OF MOLECULAR CLASSIFICATION OF UROTHELIAL CARCINOMA INTO CLINICAL ROUTINES stött av Fru Berta Kamprads stiftelse är att utvidga den molekylära klassificering av blåscancer som tagits fram av oss, Lund Taxonomy.

Denna klassificering, taxonomi, delar in blåscancer i fem distinkta huvudgrupper (se figur) som alla skiljer sig radikalt åt. Vårt mål nu är att lägga till ytterligare variabler så som cellulär delningsaktiviet, förekomst av immunceller, för att göra beskrivningen mer fullödig, och därefter tillämpa metoden i kliniska studier.

Målet är att identifiera gensignaturer (biomarkörer) som förutser svar på behandling så att vardera patienten kan behandlas individuellt. Projektet är ett samarbete mellan avdelningarna för Urologi, Patologi, Centrum för translationell forskning, och avdelningen för Onkologi med namn UROSCAN-SEQ.

Projektet koordineras från avdelningen för Onkologi i Lund. Analyserna i realtid har pågått i fyra år och rutinerna från provtagning till analys är optimerade.

Vårt upptagningsområde har varit Södra sjukvårdsregionen men vi har succesivt utökat områden till att snart gälla hela Sverige. Resultaten kommer tillsammans med omfattande kliniska data att ligga till grund för bred kunskap samt skapande av en omfattande biobank för blåscancer.

UROSCAN-SEQ-projektet är det största blåscancerprojektet i sitt slag i Europa och kommer i kombination med omfattande klinisk information att vara en viktig för att överföra molekylär kunskap till behandlingsspecifika markörer vilket kommer att leda till bättre behandling och mer kostnadseffektiv vård av blåscancerpatienter.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.