Lungcancer

Lungcancer tillhör de vanligaste grupperna av cancer, och är fortfarande en sjukdom förknippad med hög dödlighet. Positivt är att man under de senare åren kunnat identifiera undergrupper, med specifika molekylära avvikelser, som också kan behandlas med specifika läkemedel som hämmar signalvägar i tumören. Lungcancer är därför ett gott exempel på s k precisionsmedicin, där behandlingen individualiseras för varje patient. Stiftelsen har under flera år stött lungcancerforskningen i Lund, och kommer att för 2021-2024 ge ett stort anslag till Maria Planck med medarbetare, ett projekt som fokuserar på lungcancer hos individer som inte varit rökare, och en klinisk prövning med precisionsbehandling för denna patientgrupp.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som 
har nytta av immunologisk behandling.